1 % podatku

 

Jesteśmy organizacją użytku publicznego. Możesz przekazać nam 1% swojego podatku.

 

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski

numer KRS 0000094089

 

 

Zadania OPP:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
2) działalność charytatywna
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
5) ochrona i promocja zdrowia
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
21) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
23) promocja i organizacja wolontariatu