Polski Związek Głuchych

 

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski to organizacja pozarządowa zrzeszającą osoby Głuche i niedosłyszące. Naszym celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością słuchu we wszelkich sprawach życiowych.

Osoby niepełnosprawne słuchowo napotykają w codziennym życiu bariery związane ze specyfiką swojej niepełnosprawności, niezrozumiałej dla większości słyszącego społeczeństwa. Staramy się przybliżyć niesłyszącym świat słyszących. Likwidować bariery w dostępie do informacji.

Poprzez pomoc indywidualną polegającą m.in. na asystowaniu w codziennych sprawach życiowych, rodzinnych, osobistych, szeroko rozumianej ochronie zdrowia, zachęcanie do działań na rzecz innych osób, propagowanie aktywnej i otwartej postawy pragniemy podnieść poziom życia i samodzielności osób z niepełnosprawnością słuchu.

Działania PZG to także wsparcie w rozumieniu języka polskiego, rozwijaniu umiejętności komunikacji w tym obcym dla Głuchych języku, jak również nauczanie korzystania z nowoczesnych technologii. Wspieramy niesłyszących także w poszukiwaniu pracy, podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych i rozwijaniu swoich umiejętności.

Pracujemy zarówno z osobami młodymi, jak i seniorami. Organizujemy imprezy i zajęcia sportowe, a także kulturalne i artystyczne.

Przybliżamy także słyszącemu społeczeństwu język migowy i propagujemy Kulturę Głuchych.